วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม หมู่ท่ี่ 9 รายละะเอียดตมแบบแปลงที่ อบต.หนองไทรกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายนำ้ หมู่ท่ี 3 และ หมู่ท่ี่10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างจัดทำอาาหรกลางวัน และ อาาหรว่างพร้อมเครื่องดื่ม (โครงการฝึกอบรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งปฎิกูลและน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
วัสดุก่อสร้าง พลั่วปลายแหลม รองเท้าบู๊ท แหวนปากตาย จำนวน 13 รายการ
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์( หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน 5 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อเก้าอี้โครงขาทำจากเหล็ก มีพนักพิงที่นั่ง บุนวม จำนวน 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน แล็คซีน ปกพลาสติกใส เหล็กหนีบกระดาษฯ ลฯ จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างจ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก ไม้กวาดดอกหญ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน แฟ้มเสนอเซ็นต์ ลวดเสียบกระดาษ ปากกาลูกลื่น ฯ จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง