วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ม.ค. 2563
จ้างติดตั้งถังแชมเปญ บ้านดอนแต้ว หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกบ้านดอนแต้วถึงบ้านนางไปล่่ บ้านดอนแต้ว หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นศาลาประชาคมถึงบึงโบราณ บ้านโคกสามััคคีใหม่ หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายสวรรค์ ใจซื่อ บ้านโคกสามัคคี หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิชัยถึงบ้านนางหมึก บ้านใหม่ประชาสรรค์ หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้านหนองสะแก (เชื่อมต่อเส้นเดิม) บ้านหนองสะแก หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไทร หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จากสามแยกทางเข้าระหว่างโรงเรียนบ้านหนองไทรและบ้านไทรงาม บ้านไทรงาม หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองตะไก้เชื่อมต่อบ้านดอนแต้ว บ้านไทรงาม หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง