วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก (เส้นหัวนา-ดอนแต้ว) บ้านดอนแต้ว หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก (สายหนองกระทิงถึงประดู่งาม) บ้านดอนป่าโอบ หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก (สายนาใหม่) บ้านหนองไทร หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาหารของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง (ตรายาง) จำนวน ๑๓ แบบ ๑๗ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เทปวัดระยะความยาว ๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน จำนวน ๑๑๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๒
16  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง