วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองการศึกษา) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด. จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0076 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP รุ่น AR-6120 NV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP AR-๖๑๒๐NV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441-61-0003 ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0042 และ 416-63-0072 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง