วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียน ที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองครั้งที่ 2 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่กระจายและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายยนต์ถึงบ้านนายสมจิตร บ้านโคกสามัคคีใหม่ หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหัวนา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านตาชัยถึงแยกบ้านหนองสะแก บ้านดอนป่าโอบ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองลำมะหลอด บ้านไทรงาม หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านหล่า (ต่อจากเส้นเดิม) บ้านหนองกระโดน หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านลุงมี บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยติดวัด (ต่อจากเส้นเดิม) บ้านหนองกระโดน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง