วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองช่าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
จ้างทำตราเครื่องหมายประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอักษรชื่อเต็มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมเลขรหัสพัสดุครุภัณฑ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุก (รถกระเช้า) ซ่อมอู่ หมายเลขทะเบียน 89-8939 นครราชสีมาหมายเลขครุภัณฑ์ 012-64-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานบันทึกข้อมูลใน LTAX3000V4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานบันทึกข้อมูลใน LTAX3000V4.0 งบประมาณประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อนม ยู เอช ที พร้อมดื่ม รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 23,075 กล่อง สำหรับโรงเรียน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้อนม ยู เอช ที พร้อมดื่ม รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 3,315 กล่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง