วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงติดตั้งชุดประตูบานอลูมิเนียมห้องป้องกันฯ และซ่อมแซมกรอบบานประตูพร้อมเปลี่ยนกุญแจบานอลูมิเนียม อาคารสำนักงาน อบต.หนองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
จ้างงานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านหัวนา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างเหมาทำวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที พร้อมดื่ม รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี จำนวน 19,544 กล่อง สำหรับโรงเรียน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง