วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองสะแก หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการพ่นกำจัดยุงลาย ในโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี งบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี งบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกสามัคคี (เก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 87 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง